Condicions generals de contractació


CÀMPING LA PINEDA DE SALOU - Camping & Bungalow Park
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I RESERVA

1.- Introducció
1.1.- Aquestes Condicions Generals de Contractació tenen per finalitat regular els serveis de contractació i reserva dels productes d'allotjament turístic (càmping, bungalow i mobil-home), o la compra i/o ús d'altres serveis que ofereix el càmping La Pineda de Salou, càmping públic, classificat de?2a C., propietat de Gamite, S.A, amb domicili social a La Pineda (Tarragona), Ctra. de la Costa Tarragona a Salou, Km.?5, societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 897, Foli 147, Full T6062, i CIF A-08219735 (en endavant el Càmping), Tel. 977 37 30 80 i Fax 977 37 30 81. Els termes "client" i "usuari" s'usen aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol motiu accedeixin a les pàgines web del càmping: www.campinglapineda.com i www.bungalowslapineda.com, o usin els serveis de contractació i reserva de l'oferta d'allotjament i instal·lacions del Càmping La Pineda de Salou.
1.2.- La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves i la validesa de tots i cadascun dels termes i/o Condicions Generals que es consideren automàticament incorporats al Full d'Entrada i Inscripció al Càmping o al contracte que s'hi subscrigui, sense que calgui la seva transcripció escrita, recollides en la darrera versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals que es publicaran a les pàgines web del Càmping i al Fulletó de Preus del Càmping exposat al tauló d'anuncis de l'Oficina de Recepció. Per això, el titular de la reserva i/o factura haurà de consultar les tarifes aplicables i les condicions i normes d'aquesta pàgina amb anterioritat a l'accés i/o ús dels serveis.

2.- Ús dels serveis
2.1.- Els clients es comprometen a utilitzar les instal·lacions d'acord amb la Llei, els bons costums i l'ordre públic, així com en el que es disposa en aquestes Condicions de Contractació. Per tant, queden obligats a no usar els allotjaments i serveis amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix en aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos a tercers o que, de qualsevol manera, puguin malmetre les instal·lacions i serveis del Càmping o la seva imatge. En temporada alta no s'accepten gossos.
2.2.- Les persones usuàries i/o allotjades al Càmping han d'exhibir el corresponent Resguard d'Entrada i/o Targeta d'Identificació a petició del personal del Càmping o al control d'accés, i han de complir i respectar el Reglament de Règim Interior on es regulen els drets i deures dels clients (velocitat de circulació de vehicles, silenci nocturn, recollida i selecció de brossa), entre d'altres aspectes, orientats a afavorir la convivència i la qualitat del servei. Normes Generals i disposicions particulars que s'exposen a l'Oficina de Recepció.
2.3.- La Direcció, per causes de força major, imprevistes, inevitables o en funció de l'ocupació, podrà tancar, sense avís previ, zones i instal·lacions del Càmping i, en benefici dels usuaris o quan existeixin raons justificables, podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis i instal·lacions. Així mateix, els usuaris, a fi i efecte de millorar el servei i establir un nivell de qualitat òptim, podran suggerir aquelles modificacions que creguin útils, posant-se en contacte amb els responsables del Càmping a través de l'adreça de correu electrònic: admon@campinglapineda.com.
2.4.- El client i/o usuari declara que és major d'edat (18 anys) i que gaudeix de la capacitat legal necessària per contractar els productes i serveis que presta el Càmping en tots els canals de venda i/o distribució. Tota la informació que el client i/o usuari proporcioni al Càmping per formalitzar la seva inscripció i registre, reserva de places o per usar els llocs web del Càmping serà vertadera, precisa i completa.

3.- Càmping
3.1.- El nombre de places de càmping (parcel·les) a reservar per dia són limitades, per tant recomanem que efectueu les reserves tan aviat com sigui possible. No s'acceptarà cap animal de companyia d'una raça considerada potencialment perillosa o que no sigui un animal domèstic, caldrà tenir-lo permanentment lligat i mai no podrà estar sol, essent el propietari el responsable de les molèsties i perjudicis que pogués ocasionar. El propietari haurà d'inscriure i presentar a la Recepció la documentació exigible, tant governativament com sanitàriament que estableix la legislació vigent (L.10/1999 de 30-07-99).
3.2.- Un cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal, la hi confirmarem per escrit o per e-mail; confirmació que haurà de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada al Càmping, és a dir, ES DESCOMPTARÀ DEL TOTAL A PAGAR de la factura del Càmping, un cop descomptats, en cas de produir-se, les despeses bancàries i d'administració.
3.3.- La parcel·la reservada restarà a disposició del client a partir de les 12 hores i la sortida del càmping haurà de fer-se abans de les 12 hores; si es realitzés amb posterioritat suposaria el pagament d'un dia addicional. La reserva es mantindrà fins les 22 hores del dia d'arribada previst.
3.4.- Suposant que l'arribada fos posterior a la data d'entrada (sempre prèvia comunicació al Departament de Recepció) i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada, s'abonarà tota l'estada indicada a la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada; en conseqüència amb la tarifa a forfait i en les ofertes caldrà pagar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada. o reservada.
3.5.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades en la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada no poden canviar-se ni són reemborsables amb la tarifa a forfait i en les ofertes.
3.6.- L'ocupació màxima per parcel·la és de 6 persones i les caravanes i autocaravanes de més de 5,50 m de longitud només podran instal·lar-se a les parcel·les de la zona central de mides i superfície idònia per emplaçar la caravana o autocaravana dins dels límits de la parcel·la.
3.7.- En temporada Alta no s'accepten reserves anticipades amb una estada inferior a 4 nits, en temporada Mitjana mínim de 3 nits i la resta de temporades 2 nits, excepte promocions, ponts i esdeveniments especials.
3.8.- No podrà reservar-se una plaça determinada del Càmping, només s'haurà d'especificar el tipus de parcel·la i si és per a tenda o caravana. La plaça de càmping l'assigna l'Administració del Càmping el dia d'arribada.
3.9.- El client i/o titular de la reserva haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, mitjançant la presentació dels DNI o passaports vàlids, i signarà els documents necessaris per a la seva inscripció i registre. Tots els clients allotjats al Càmping comprenen i accepten les Condicions Generals de Contractació i les Normes Internes del Càmping, documentació exposada a l'Oficina de Recepció.

4.- Bungalows i Mobil-Homes
4.1.- El preu per nit comprèn totes les persones indicades a la confirmació de reserva i en un sol vehicle. Tot vehicle extra haurà de pagar el corresponent suplement.
4.2.- No és permès un nombre superior de persones (inclosos nens) al que s'indica com a capacitat màxima de cada mena d'allotjament. Tampoc no es permeten gossos o d'altres animals.
4.3.- El dia d'arribada l'allotjament reservat estarà disponible a partir de les 16 hores. El dia de sortida l'allotjament s'haurà de deixar lliure abans de les 10 hores, si es fa amb posterioritat suposarà el pagament d'un dia addicional. De no presentar-se abans de les 22 hores del dia d'arribada, la Direcció es reserva el dret d'anul·lar-la i destinar el dipòsit rebut com a pagament de les despeses de gestió i anul·lació.
4.4.- En el supòsit que l'arribada fos posterior a la data d'entrada contractada (sempre prèvia comunicació al Departament de Recepció) i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada, s'abonarà tota l'estada indicada a la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada; per tant, amb la tarifa a forfait i en les ofertes, caldrà pagar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada o reservada.
4.5.- En arribar al Càmping cal fer, en efectiu, un dipòsit de 90 €, com a fiança de possibles desperfectes que es poguessin ocasionar. Aquesta fiança serà tornada a la sortida un cop comprovat el bon estat de tot el material. Quan hi arribin, el seu allotjament serà net, en marxar haurà de deixar-lo en perfectes condicions. La neteja final del bungalow no està inclosa en el preu i, en cas de no realitzar-la, el client haurà de pagar 25 €.
4.6.- Una cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal la hi confirmarem per escrit o per e-mail, confirmació que haurà de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat
rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada, és a dir, ES DESCOMPTARÀ DEL TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA, un cop descomptades, en cas de produir-se, les depeses bancàries i d'administració.
4.7.- El mes d' Agost només s'accepten reserves anticipades de dissabte a dissabte o de diumenge a diumenge, en temporada Mitjana mínim de 3 nits, i la resta de temporades 2 nits excepte promocions, ponts i esdeveniments especials.
4.8.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades a la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total no poden canviar-se ni són reemborsables amb la tarifa a forfait i en les ofertes.
4.9.- El client i/o titular de la reserva haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants mitjançant la presentació dels DNI o passaports vàlids i signarà els documents necessaris per a la seva inscripció i registre. Tots el clients allotjats en un bungalow o mobil-home, comprenen i accepten les Condicions Generals de Contractació i les Normes Internes del Càmping, documentació exposada a l'Oficina de Recepció. El croquis i la descripció dels diferents models de bungalows i mobil-homes no constitueixen un document contractual.

5.- Forma de Pagament
5.1.- El titular de la reserva i/o factura es compromet a satisfer, el dia d'arribada, en el moment de formalitzar la seva inscripció a Recepció, l'import total de la factura corresponent al període reservat o contractat.

6.- Modificacions i Anul·lació de Reserva
6.1.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades a la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada no poden canviar-se ni són reemborsables. Sempre cal verificar l'e-mail de confirmació de la reserva i, en cas d'identificar alguna errada, l'usuari ho ha de comunicar abans de 48 hores al Càmping i el Departament de Recepció farà el possible per esmenar-ho. Qualsevol canvi o modificació d'una reserva confirmada està subjecte al pagament de 10€ en concepte de despeses de gestió. Totes les reserves es confirmaran per escrit o per e-mail un cop rebut l'import de la reserva dins del termini establert. En cas contrari el Càmping es reserva el dret d'anul·lar la reserva sense avís previ.
6.2.- S'entén també com Anul·lació, la reducció del nombre de nits, el canvi de tipus d'allotjament o el canvi de titularitat.
6.3.- Les anul·lacions de reserva s'hauran de comunicar sempre per escrit (fax 977 37 30 81) o per e-mail a clp@campinglapineda.com; indicant el nom del titular de la reserva i les dades bancàries o el número de la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) del titular de la reserva, per tramitar la devolució. Les anul·lacions i reemborsaments sempre es tramitaran amb un abonament a la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) o mitjançant una transferència bancària al compte del titular, previ càrrec de 25 € en concepte de despeses de gestió.
6.4.- En les anul·lacions de reserva sol·licitades amb una antelació superior a 7 dies de la data d'arribada, es procedirà a la devolució del 100% de l'import de la reserva, però s'aplicarà un càrrec de 25 € en concepte d'indemnització per despeses de gestió.
6.5.- Les anul·lacions de reserva sol·licitades amb una antelació inferior a 8 dies de la data d'arribada estipulada a la reserva, comportaran la pèrdua del 100% de la quantitat lliurada.
6.6.- La no ocupació de la parcel·la o mobil-home reservat i/o contractat, comportarà la pèrdua del 100% de la quantitat pagada.

7.- Dret de Modificació dels Termes i Condicions Generals de Contractació
7.1.- El Càmping es reserva el dret a actualitzar la informació sobre ofertes, tarifes, productes, serveis o qualsevol altra dada rellevant i a realitzar canvis en qualsevol moment en els nostres webs, així com en aquestes Condicions Generals, en la forma que es consideri convenient, i s'informarà els usuaris de les modificacions efectuades a través dels webs del Càmping i del tauló d'anuncis de l'Oficina de Recepció.

8.- Dret de Propietat, Responsabilitat i Vincles
8.1.- Tots els continguts dels llocs web www.campinglapineda.com i www.bungalowslapineda.com (incloent-hi sense caràcter limitatiu, la seva presentació de productes i serveis, textos, imatges, marques, logotips, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura i descripció dels seus continguts), són propietat de Gamite, S.A. o dels seus proveïdors i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
8.2.- El Càmping no garanteix la continuïtat del funcionament dels webs, ni que aquests estiguin operatius i disponibles en tot moment.
8.3.- El Càmping no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús dels webs.
8.4.- La inclusió de vincles o enllaços a d'altres webs no implica que el Càmping promocioni, avali o garanteixi aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclouen els webs del Càmping només són oferts com a referències informatives sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis i productes oferts des d'aquests, ni és responsable del seu contingut.

9.- Llei aplicable i Jurisdicció competent
9.1.- Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució d'aquestes Condicions Generals de Contractació i Reserva, així com la relació que sorgís entre l'usuari i el Càmping s'interpretarà sota la Legislació espanyola, tots els clients i usuaris s'hi sotmeten amb renúncia expressa al seu fur o a qualsevol d'altre que, en el seu cas, els pogués correspondre, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Tarragona capital.

versió 2011.01


MasterASP Tel. 93 208 16 70